• slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • Slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1
 • slider1

O szkole

Dyrektor szkoły mgr Danuta Wachowicz-Kram

Szkoła Podstawowa nr 6 to szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom. Mieści się w parterowym budynku. Uczniowie klas młodszych uczą się w oddzielnych pawilonach, z każdej sali lekcyjnej mają możliwość wyjścia na zabezpieczony ogrodzeniem teren zielony. Drzwi szkoły są zamknięte dla osób z zewnątrz. Cały obiekt jest objęty monitoringiem wizyjnym.
                  Szkoła posiada koncepcję pracy szkoły, której motto brzmi „Każdy ma szansę na sukces”. Dba o wysoki poziom nauczania oraz rozwijanie zdolności i talentów swoich wychowanków. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, wprowadzonych innowacji pedagogicznych, programów i projektów sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Proces edukacyjny wspierają specjaliści:  terapeuci, socjoterapeuta, psychoprofilaktyk, pedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant. Nauczyciele pracują zespołowo – wspólnie diagnozują  i analizują osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe.
                 Kadra nauczycielska wykazuje się kreatywnością w poszukiwaniu nowych rozwiązań i aktywnych metod nauczania. W odpowiedzi na potrzeby podopiecznych do oferty wprowadzono taniec, fitness gimnastyczny, tenis ziemny, akrobatykę sportową, lekkoatletykę ,gry zespołowe – m.in. koszykówkę,  siatkówkę, gry i zabawy dla najmłodszych uczniów, zajęcia umuzykalniające ,naukę pływania ,naukę programowania w ramach realizacji ogólnopolskiego  programu „Mistrzowie kodowania”, koło języka angielskiego oraz szereg innych zajęć.
               Uczniowie szkoły osiągają liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych  i sportowych na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Osiągnięcia uczniów są nagradzane i promowane. Uczniowie wyróżniający się w nauce otrzymują nagrody Dyrektora Szkoły, stypendia Burmistrza Miasta Szczecinek, stypendia Lions Club, stypendium z Funduszu Stypendialnego „IKEA FAMILY, stypendia ufundowane przez prywatnego sponsora a uczniowie, którym udało się przezwyciężyć trudności – statuetki „Jesteś Wielki”.
                         Szkoła pozyskuje fundusze na zajęcia pozalekcyjne i doposażenie bazy szkoły z Unii Europejskiej. Dzięki wygranemu przez szkołę projektowi UE „Każdy ma szansę na sukces” doposażono klasopracownie w szereg pomocy naukowych, zakupiono sprzęt komputerowy, programy multimedialne, sprzęt sportowy i rehabilitacyjny. Do wzbogacenia bazy dydaktycznej szkoły przyczyniły się również programy „Radosna Szkoła” oraz „Wsparcie na starcie”.
                       Do realizacji zadań dydaktycznych szkoła posiada 14 przestronnych sal lekcyjnych wyposażonych w sprzęt multimedialny z dostępem do bezprzewodowego Internetu  (projektory, komputery ,e- podręczniki, tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem w pracowniach przedmiotowych  ) oraz dwie pracownie komputerowe.
                     Atutem placówki jest wdrażana idea szkoły otwartej, będącej dla lokalnej społeczności centrum kulturalnym i rekreacyjnym. Budujemy wspólnie przyszłość naszych dzieci. Rodziny uczniów biorą czynny udział w procesie wychowania poprzez uczestnictwo i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych  i kulturalnych.  Dzięki zaangażowaniu rodziców  doprowadzono do szkoły szerokopasmową magistralę światłowodową, zainstalowano WI-FI, dzięki czemu szkoła ma  nieograniczony dostęp do Internetu. Poprzez ciągłe poszerzanie bazy informatycznej wspomagającej pracę dydaktyczną i funkcje informacyjną szkoły rodzice maja wgląd w frekwencję i postępy dzieci w nauce poprzez dziennik elektroniczny.
                 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Szczecinku współpracuje z wieloma partnerami, dzięki czemu uczniowie nabywają nowych kompetencji i umiejętności oraz integrują się ze środowiskiem lokalnym. Służą temu prowadzone projekty m.in. „Szkoła przyjazna środowisku”, „Szczecinek jakiego nie znamy”, „Społeczeństwo obywatelskie zaczyna się w szkole”, „Zaprzyjaźnić się z muzeum”, „Zrozumieć matematykę”.
                Szkoła jest otwarta na inicjatywny nauczycieli, uczniów i rodziców. Wypracowała wewnątrzszkolny system zapewniania wysokiej jakości kształcenia, wychowania i opieki, podniosła standardy bezpieczeństwa. Uczniowie czują się w niej bezpieczni, ważni, potrzebni i wartościowi.