Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021
 

Od dnia 02.03.2020 roku do dnia 29.03.2020 roku Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku prowadzi rekrutację kandydatów do klas pierwszych rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2020/2021.

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku (dla kandydatów do klasy I spoza obwodu) lub zgłoszenia (dzieci zamieszkałe w obwodzie SP 6), który można pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce: „Rekrutacja 2020/2021” lub bezpośrednio w Sekretariacie Szkoły od dnia 02.03.2020 roku.

Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są:

  1. dzieci, które w roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego,

  2. dzieci, które w roku 2020 kończą 6 lat, realizowały obowiązek przedszkolny w roku szkolnym 2019/2020, których rodzice/prawni opiekunowie wyrażają zgodę (wolę przyjęcia),

  3. dzieci, które w roku 2020 kończą 6 lat, nie uczęszczały do przedszkola. W takim przypadku niezbędna będzie opinia wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.